Jelen Adatkezelési Tájékoztató A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényrendelkezései alapján készült.

Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:

Az Adatvédelmi Tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

1.) Fogalom magyarázat

személyes adat” azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

adatkezelés” a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

az érintett hozzájárulása” az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

adatmegsemmisítésaz adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

adattovábbításaz adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele

adattörlésaz adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

adatkezelés korlátozása” a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából

harmadik személy olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

nyilvánosságra hozatalaz adat bárki számára hozzáférhetővé tétele

adatvédelmi incidensa biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

tiltakozásaz érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

2.) Adatkezelési alapelvek

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 5. cikke tartalmazza azokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveket – jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság; célhoz kötöttség; adattakarékosság; pontosság; korlátozott tárolhatóság; integritás és bizalmas jelleg; elszámolhatóság-, amelyeket az adatkezelés során Adatkezelő köteles betartani.

„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” a személyes adatok jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon kell kezelni

„célhoz kötöttség” személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, azok a meghatározott céllal össze nem egyeztethető módon nem kezelhetők (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 89. cikk (1) bekezdése alapján nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés

„adattakarékosság” a személyes adatnak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie és csak a szükséges mennyiségre kell korlátozni

„pontosság” a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés célja szempontjából pontatlan vagy hiányos adatokat haladéktalanul helyesbítsék vagy töröljék

„korlátozott tárolhatóság” a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelése céljának eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé ( a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az adatkezelésére Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, figyelembe véve az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására)

„integritás és bizalmas jelleg” a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve

„elszámolhatóság” az Adatkezelő felelős a fenti irányelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkezni.

A hozzájárulás nem tekinthető önkéntesnek, ha nem tesz lehetővé külön-külön hozzájárulást a különböző személyes adatkezelési műveletekhez, noha az adott esetben megfelelő, illetve ha egy – például szolgáltatási – szerződés teljesítését a hozzájárulástól teszik függővé, annak ellenére, hogy a hozzájárulás nem szükséges az a szerződés teljesítéséhez.

Amennyiben az adatkezelő adatfeldolgozót bíz meg az adatkezelési tevékenységek elvégzésével, csakis olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, amely megfelelő garanciákat nyújt – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – arra vonatkozóan, hogy a Rendelet követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja, ideértve az adatkezelés biztonságát is.

3.) Adatkezelő megnevezése és elérhetőségi adatai

Adatkezelő: Balázsi-Lauró Natália e.v.

Adószám: 57163206-1-41

Kapcsolattartó elérhetőségei:

Adatkezelő kapcsolattartó: Balázsi-Lauró Natália

Székhely: 1038 Budapest Rézüst u. 1.

Tel.: 06 20 240-88-26

E-mail: lauronatalia@gmail.com

Weboldal: lauronatalia.hu

4.) Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 37. cikke alapján nem szükséges adatvédelmi tisztviselő kinevezése.

5.) Adatkezelésben érintettek köre

Érintettek köre” azok a természetes személyek, akik az Adatkezelő weboldalán található kapcsolatfelvételi űrlapon személyes adataikat önként megadják

6.) Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, az adatkezelő weboldalán keresztül érkező kapcsolatfelvételi kérésre való reagálás – a kérésnek megfelelően – e-mailben vagy telefonon.

7.) A kezelt személyes adatok köre

Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli:

Személyes adatAdatkezelés célja
névazonosítás
e-mail címkapcsolattartás, válaszüzenet küldése
telefonszámkapcsolattartás
üzenet tartalmaszükséges a válaszadáshoz

8.) Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulás (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 6. cikk, (1) bekezdés, a) pont szerinti adatkezelés).

Ön az adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre a célra szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Önnek joga van bármikor visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását a megadott e-mail elérhetőségre küldött üzenetben.

9.) Adatok tárolási módja

Adatkezelő az adatokat elektronikus formában tárolja.

10.) Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás bármikor visszavonható a kapcsolattartási e-mail címre küldöm üzenetben.

11.) Adatfeldolgozók igénybevétele

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók: Tárhelyszolgáltató

Tárhelyszolgáltató

Tárhelyszolgáltató elérhetőségei:

név:BlazeArts Kft
cím:6090 Kunszentmiklós Damjanich utca 36.
levelezési cím:6090 Kunszentmiklós Damjanich utca 36.
telefonszám:+ 36 76 550 153
e-mail cím:domain@forpsi.hu

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz az Adatkezelő, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian feleleősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

tevékenység megnevezése:tárhelyszolgáltatás, szerver szolgáltatás
adatkezelés célja:a weboldal működtetése
kezelt adatok:az érintett által megadott személyes adatok: név, telefon szám, e-mail cím
adatkezelés időtartamaa weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint

Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

12.) Adattovábbítás

Adatkezelő az adatokat semmilyen harmadik fél számára nem továbbítja.

13.) Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatal nem történik.

14.) Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint az érintettet a következő, személyes adataid kezelését érintő jogok illetik meg: hozzáféréshez való jog; helyesbítéshez való jog; korlátozáshoz való jog; törléshez való jog; tiltakozáshoz való jog; adathordozhatóséghoz való jog.

Amennyiben élni kíván jogaival, az szükségszerűen együtt jár avval, hogy Adatkezelő kapcsolatba lép Önnel és azonosítja Önt. Az azonosítás kizárólag olyan adatokon alapulhat, amely már szerepel a nyilvántartásban és szükségszerűen személyes adatok megadásával jár. Adatkezelő köteles a panaszokra a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 (tiltakozás esetén 15) naptári napot belül reagálni. Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz az Adatkezelő e-mail fiókjában (lauronataliacoaching@gmail.com) elérhető lesz.

Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van az Adatkezelőtől a megadott elérhetőségeken keresztül bármikor tájékoztatást kérni arról, hogy az Ön személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz, úgymint az Adatkezelő

 • milyen személyes adatait
 • milyen adatkezelési céllal
 • milyen jogalapon
 • milyen forrásból
 • mennyi ideig kezeli.

Ilyen irányú megkeresésére Adatkezelő köteles lehetőleg haladéktalanul- indokolatlan késedelem nélkül-, de legfeljebb 30 naptári napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldeni.

Helyesbítéshez való jog

Önnek joga van pontatlan vagy megváltozott személyes adatai helyesbítését kérni az Adatkezelőtől a megadott elérhetőségeken keresztül. Az Ön kérelmére adatkezelő köteles lehetőleg haladéktalanul- indokolatlan késedelem nélkül-, de legfeljebb 30 naptári napon belül intézkedni és erről a megadott e-mail elérhetőségen Önt tájékoztatni.

Korlátozáshoz való jog

Önnek joga van adatai korlátozását kérni az Adatkezelőtől a megadott elérhetőségeken. A korlátozás addig tart, ameddig az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére adatkezelő köteles lehetőleg haladéktalanul – indokolatlan késedelem nélkül -, de legfeljebb 30 naptári napon belül intézkedni és erről a megadott e-mail elérhetőségen Önt tájékoztatni. A korlátozás indoka lehet:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, ameddig ellenőrzésre kerül az adatok pontossága
 • Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de azokat Ön igényli a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • Ön tiltakozás nyújtott be az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell
 • Az adatkezelés jogellenes, de Ön nem az adatok törlését, hanem azok felhasználásának korlátozását kéri

A korlátozás időtartama alatt a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról Adatkezelő előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatást küld Önnek a megadott e-mail címre.

Törléshez való jog

Önnek joga van adatai törlését kérni az Adatkezelőtől a megadott elérhetőségeken. Az Ön kérelmére adatkezelő köteles lehetőleg haladéktalanul, de legfeljebb 30 naptári napon belül intézkedni és erről a megadott e-mail elérhetőségen Önt tájékoztatni. Amennyiben a törlési kérelem kiterjed az e-mail címre is, akkor az a tájékoztatás megküldése után törlésre kerül.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha még nem teljesített követelés áll fenn, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban)

Tiltakozáshoz való jog

Önnek joga van tiltakozni személyes adatai kezelése ellen a megadott elérhetőségeken keresztül. Adatkezelő köteles a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 naptári napon belül megvizsgálni, annak megalapozottságáról döntést hozni és arról Önt a megadott e-mail elérhetőségen tájékoztatni.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

15. ) Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

16.) Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse az Adatkezelőt a megadott elérhetőségeken, hogy a helyzet mielőbb tisztázásra kerülhessen és helyreálljon a jogszerű állapot. Az Adatkezelő az Ön érdekében mindent megtesz, hogy a felmerült probléma békés úton, a lehető legrövidebb idő alatt rendezve legyen.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, eljárás kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A Hatóság elérhetőségei:

név:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím:1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
levelezési cím:1530 Budapest Pf.:5
telefonszám:+ 36 1 391-14-00
e-mail cím:ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2021. március 5.